Työterveyshuollon laatu

Mikä on Työterveyshuollon Laatuportaali?

Laatuportaalista saat tietoa, työkaluja ja tukea työterveyspalveluista, työterveyshuollon laadusta sekä yhteistyöstä työpaikkojen ja työterveysyksiköiden välillä. Yhteisenä tavoitteena on parantaa työterveysyhteistyön vaikuttavuutta Suomessa.

Laatuportaalin kautta kerätään Sosiaali- ja Terveysministeriön toimeksiannosta Työterveyshuolto Suomessa –kyselyn tiedot määrävälein työterveyshuollon resursseista ja toiminnasta.

Voit liittyä Laatuportaalin maksulliseen laatuverkostoon, jolloin saat käyttöösi myös Laatuportaalin jäsensivuston. Sivuston avulla jäsenet voivat käyttää Laatuportaalia oman toiminnan laadun arvioinnissa vertaamalla toimintaansa muiden työterveysyksiköiden toimintaan. Lue lisää Työterveyshuollon Laatuverkostosta.

Työterveyshuollon Laatuportaali

Tule mukaan Työterveyshuollon laatuverkostoon!

Liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon pääset kehittämään työterveyshuollon laatua, yhdessä muiden työterveysyksiköiden kanssa. Saat käyttöösi Laatuportaalin sivuston, jonka avulla voit verrata oman työterveysyksikkösi laatua muihin yksiköihin kattavien vertailutietojen avulla. Laatutietoja on mahdollista päivittää pari kertaa vuodessa. Nyt voit hakea myös laatutasoluokitusta työterveystoiminnalle! Laatuverkoston jäsenenä pääset lisäksi osallistumaan webinaareihin ja vuosittaiseen laatupäivään. Jäsenenä voit ottaa käyttöösi jäsenhintaan laatutyökaluja (Linkki https://www.laatuportaali.fi/laatutyokalut.html) ja voit osallistua Työterveyslaitoksen laatukoulutuksiin.

Laatuverkosto tarjoaa hyvän verkostoitumismahdollisuuden alan toimijoiden ja asiantuntijoiden kesken. Vuosittaisilla laatupäivillä kokoonnutaan vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista teemoista. Aiheet valitaan verkoston jäsenten toiveiden perusteella.

Liittymällä heti ehdit mukaan vaikuttamaan laatumittareihin ja laatutasoluokitukseen! Laatuverkostoon liitytään työterveysyksiköittäin. Jäsenyksikkö saa jäsenyydestä todistuksen ja mahdollisuuden lisätä kotisivulleen jäsenlogon. Lisätietoa liittymisestä antaa tuotepäällikkö Tiina Kauranen (tiina.kauranen@ttl.fi).

Ajankohtaista

Työterveyshuollon laatukilpailu
18. kesäkuuta 2019

Työterveyshuollon laatukilpailu käynnistyi

Työterveyslaitos jakaa vuosittain Työterveyshuollon Laatupalkinnon. Palkinto myönnetään suomalaiselle työterveysyksikölle tuloksekkaasta laadun kehittämistyöstä. Palkinnon avulla Työterveyslaitos haluaa kannustaa työterveysyksikköjä oman toiminnan kehittämiseen ja samalla tehdä työterveyshuollon laatua näkyväksi.

Laatupalkinto myönnetään työterveysyksikölle, joka on laadun kehittämistyössään onnistunut parantamaan asiakastyytyväisyyttä, henkilöstönsä pätevyyttä, palveluprosessiensa ja laatujärjestelmänsä toimivuutta ja/tai suuntaamaan toimintaansa enemmän ennalta ehkäisevään toimintaan.

– Laatupalkinnon avulla haluamme kannustaa työterveysyksikköjä arvioimaan ja kehittämään toimintaansa, Työterveyshuollon Laatuverkoston tuotepäällikkö Tiina Kauranen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Laatupalkinnon saaja valitaan tänä vuonna kaikille työterveysyksiköille avoimeen kilpailuun hakuaikana jätettyjen hakemusten perusteella. Hakuaikaa on 6.9.2019 saakka. Palkitun yksikön valinnasta vastaa Työterveyshuollon Laatuverkoston kehittämistiimi. Laatupalkinnon saaja julkistetaan Työterveyspäivillä, jotka järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 8.-9.10.2019.

Työterveysyksiköt voivat osallistua laatukilpailuun jättämällä  vapaamuotoisen hakemuksen 6.9.2019 mennessä seuraavan linkin kautta: Työterveyshuollon laatukilpailu 2019

Kyselyllä tietoa työterveyshuollon toiminnan laadusta yli 15 500 dokumentin pohjalta

Voittajan valinnassa huomioidaan myös työterveysyksikön antamat tiedot Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2019 -kyselyyn. Talven ja kevään aikana toteutettuun kyselyyn vastasi 342 työterveysyksikköä, mikä on n. 81% Suomen kaikista työterveysyksiköistä.

Kyselyssä selvitettiin asiakaspalveluprosessien laatua ensimmäistä kertaa dokumenttien avulla. Työterveysyksiköitä pyydettiin valitsemaan satunnaisesti vuoden 2018 ajalta työterveyshuollon dokumentteja ja vastaamaan niiden perusteella toiminnan laatua koskeviin kysymyksiin. Kyselyä varten työterveysyksiköt tarkastelivat kaikkiaan yli 15 500 dokumenttia.

Työterveysyksiköt tarkastelivat toimintasuunnitelmia (3868 kpl), työpaikkaselvitysraportteja (4087 kpl), terveyssuunnitelmia (4149 kpl) ja työterveysneuvottelumuistioita (3668 kpl). Näin laajaa ja yksityiskohtaista dokumenttien tarkastelua ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu valtakunnallisen katsauksen yhteydessä.

59 % vastanneista yksiköistä tarkasteli yhteensä vähintään 40 dokumenttia, 21 % yhteensä 20-39 dokumenttia, 8 % yhteensä 1-19 dokumenttia ja vain 11 % yksiköistä ei tarkastellut dokumentteja lainkaan kyselyä varten. Suurin määrä tarkasteltuja dokumentteja yksikkökohtaisesti oli jopa 125 dokumenttia. Dokumenttien tarkastelu ja arviointi koettiin työläänä, mutta kuitenkin yli puolet palautekysymykseen vastanneista mainitsi kyselyn hyödyllisimpänä osiona dokumenttien tarkastelun.

Dokumenttien itsearvioinnista käy esimerkiksi ilmi, että 94 %:ssa työpaikkaselvityksiä on kuvattu ja arvioitu vaara- ja kuormitustekijöiden merkitys terveydelle ja työkyvylle, mutta tarvittavien jatkotoimenpiteiden, tehtävien ja niiden aikataulutusten kirjaaminen on tehty 79 %:ssa tarkasteltuja työpaikkaselvityksiä.

Kyselyn valtakunnallinen raportti julkistetaan elokuussa 2019.

Lisätiedot:

Tuotepäällikkö Tiina Kauranen, p. 040 771 2118 tiina.kauranen@ttl.fi

Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa -kysely
20. joulukuuta 2018

Työterveyshuollon tila Suomessa selvitetään kyselyllä

Alkuvuoden 2019 aikana toteutettavalla Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa -kyselyllä Työterveyslaitos kokoaa tietoa työterveyshuollon resursseista, toiminnasta ja sen laadusta. Kyselyyn odotetaan vastauksia kaikilta Suomen työterveysyksiköiltä.

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa työterveyshuollon toimintaa ja kehitystä. Tätä varten Työterveyslaitos on toteuttanut Työterveyshuolto Suomessa -katsauksia 3-5 vuoden välein vuodesta 1992 lähtien. Lisäksi Työterveyslaitos on toteuttanut erillistä työterveyshuollon laatukyselyä. Alkuvuoden 2019 aikana Työterveyslaitos toteuttaa Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa -kyselyn, jossa nämä kaksi kyselyä on yhdistetty.

– Nyt toteutettava kysely kuvaa työterveyshuollon valtakunnallista tilannetta ja samalla auttaa työterveyshuoltoja toteuttamaan entistä laadukkaampia ja parempia palveluita, ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta toteaa.

– Tarve kyselyn säännölliselle toteuttamiselle on lähtenyt paitsi seurantatarpeesta myös työterveyshuollon palveluntuottajien omasta toiveesta saada vertailtavaa tietoa yksiköiden toiminnasta ja heidän asiakkailleen tarjoamista palveluista, Leino kertoo.

Tietoa toiminnan laajuudesta, resursseista, prosesseista, asiakastyytyväisyydestä ja kustannuksista

Kyselyllä kerätään tietoja mm. työterveyshuollon sopimusten ja asiakkaiden määrästä sekä palvelut tuottavan työterveyshenkilöstön lukumäärästä, koulutuksesta ja viikkotyöajasta. Työterveyshuollon toiminnan laatua selvitetään kysymällä, onko laatujärjestelmä katselmoitu, onko ulkopuolinen auditointi voimassa, onko palveluprosessit kuvattu ja minkä arvion organisaatio- ja henkilöasiakkaat ovat antaneet työterveysyksikön toiminnasta.

Asiakaspalveluprosessien laatua selvitetään nyt ensimmäistä kertaa dokumenttien avulla. Työterveysyksiköitä pyydetään valitsemaan satunnaisesti vuoden 2018 ajalta työterveyshuollon toimintasuunnitelmia, työpaikkaselvitysraportteja, terveyssuunnitelmia ja työterveysneuvottelumuistioita kutakin 20 kappaletta ja vastaamaan niiden perusteella toiminnan laatua koskeviin kysymyksiin.

– Palveluprosessien arviointi dokumentteihin perustuen on noussut työterveyshuollon palveluntuottajien tarpeesta saada tietoa yksiköiden toiminnasta ja niiden tarjoamien palveluiden laadusta. Sisäinen arviointi palvelee suoraan toiminnan kehittämistä ja samalla saadaan valtakunnallisesti vertailutietoa, Leino kuvaa.

Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos. Kysely on tuotettu yhteistyössä Työterveyshuollon laatuverkoston kanssa. Tiedonkeruu tapahtuu Laatuportaalin kautta. Kyselyn tietojen pohjalta Työterveyslaitos julkaisee Laatuportaalissa valtakunnallisen Työterveyshuollon toiminta ja laatu -selvityksen keväällä 2019.

Lisätiedot:

Ylilääkäri Timo Leino, Työterveyslaitos, p. timo.leino@ttl.fi

Ylilääkäri Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos, p. esa-pekka.takala@ttl.fi

Tiina Pohjonen
11. syyskuuta 2018

Laatupalkinto 2018 myönnettiin Työterveys Helsingille

Työterveyslaitos jakaa vuosittain Laatupalkinnon tuloksekkaasta työterveysyksikön toiminnan laadun kehittämistyöstä. Palkinnon sai tänä vuonna Työterveys Helsinki.

Laatupalkinnolla Työterveyslaitos haluaa kannustaa työterveysyksikköjä kehittämään toimintaansa.

– Samalla teemme laadukasta työtä näkyväksi, Työterveyshuollon laatuverkoston puheenjohtaja Timo Leino Työterveyslaitoksesta korostaa.

Toista kertaa jaettu Laatupalkinto myönnettiin Työterveys Helsingille Työterveyspäivillä Tampereella 11.9.2018.

– Olemme pystyneet osoittamaan, miten työterveyshyötyjä syntyy kattavan laatujärjestelmän tuloksena. Laatu ja vaikuttavuus kulkevat käsi kädessä, eikä vaikuttavuutta voi tulla ilman laatua. Lopullisen onnistumisen arvioi kuitenkin aina asiakas. Olemme kiitollisia saamastamme tunnustuksesta, mikä rohkaisee uudistumaan toimivan järjestelmän pohjalta, Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen toteaa.

Laatupalkinnon saaja valitaan Työterveyshuollon laatuverkoston jäsenten keskuudesta kaikille työterveysyksiköille avoimeen kilpailuun hakuaikana jätettyjen hakemusten perusteella. Toiminnan laatua arvioidaan Laatuverkoston laatutasoluokituksen osa-alueiden kautta, joita ovat henkilöstön pätevyys, palveluprosessien toimivuus, työterveysyhteistyön toteutuminen, laatujärjestelmän toimivuus, asiakastyytyväisyys ja kustannukset.

Palkitun yksikön valinnasta vastasi Työterveyshuollon laatuverkoston kehittämistiimi.

Lisätiedot:

Timo Leino, Työterveyshuollon laatuverkoston puheenjohtaja, Työterveyslaitos, p. 043 825 1894

Helena Jatkonen, Työterveyshuollon laatuverkoston vt. tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, p. 050 517 0119

Tiina Pohjonen, toimitusjohtaja, Työterveys Helsinki, p. 050 571 2668

11. syyskuuta 2018

Työterveyshuollon laadussa paljon parannettavaa

Vaikka suurimmassa osassa työterveysyksiköistä on vähintään tyydyttävät edellytykset toteuttaa laadukasta työterveyshuoltoa, on laadun vaihtelu suurta. Työterveyslaitoksen keväällä 2018 toteuttamassa laatukyselyssä vain yksi työterveysyksikkö ylsi erinomaiseen laatuun. Työterveyshuollon palveluntuottajien välillä on edelleen suuria eroja esimerkiksi työterveysyhteistyöhön ja työpaikkaselvityksiin käytetyssä ajassa.

– Vaikka hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen laatujärjestelmä tuli käyttöön jo vuonna 2014, työterveyshuollon toiminnan ja työpaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen sekä yksiköiden välisten laatuerojen kaventaminen on edelleen tarpeen. Esimerkiksi työterveyshuollon erikoislääkäreitä ja työterveyshuoltoon pätevöityneitä sosiaalialan asiantuntijoita tarvitaan lisää, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta.

– Myös työterveyshuollon tietojärjestelmät kaipaavat kehittämistä. Yritysten työterveystoiminnan suunnittelua, seurantaa ja arviointia tulee parantaa ja siihen käytettyä aikaa seurata. Laadun kehittäminen kiinnostaa yrityksiä ja työterveyshuollot ovat siihen valmiita panostamaan. Tämä on tietysti erinomainen asia, Leino korostaa.

Työterveyslaitoksen keväällä 2018 toteuttamalla laatukyselyllä selvitettiin työterveyshuoltoyksiköiden työterveystoiminnan laatua vuodelta 2017. Kysely lähetettiin 233 työterveyshuollon laatuverkoston jäsenyksikölle, ja siihen vastasi kaikkiaan 158 työterveysyksikköä. Kyselyn vastausprosentti oli 68. Laatukyselyn avulla työterveysyksiköt voivat verrata omia tuloksiaan kaikkien vastanneiden tunnisteettomiin tuloksiin. Työterveyshuoltopalvelua tarjoavat konsernit voivat verrata omia yksiköitään konsernin sisällä.

Työterveyshuoltoyksiköiden henkilöstön pätevyydessä puutteita

Kyselyssä kävi ilmi, että työterveyshuollon erikoislääkärit tekevät vain reilun kolmanneksen lääkäreiden kokonaistyöajasta työterveyshuollossa vaikka laki toisin määrää. 20,7% lääkäreiden kokonaistyöajasta tekivät lääkärit, jotka olivat erikoistumassa työterveyshuoltoon. Lääkärit, joilla ei ollut lainkaan työterveyshuollon koulutusta, tekivät 11,7% yksiköissä tehdystä lääkärin työstä.

Työterveyshoitajien, työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien kohdalla valtaosan työstä tekevät ammattihenkilöt ja asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet tai suorittamassa työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen. Sosiaalialan asiantuntijoita puuttuu useista yksiköistä.

Yksiköistä 60 prosenttia tekee sairaanhoitoa enemmän kuin ennalta ehkäisevää toimintaa.

Jatkossa ennaltaehkäisevän toiminnan painoarvoa tulisi edelleen lisätä.

Ryhmämuotoiset interventiot toimivat, mutta ovat harvoin käytössä

Vaikka useat tutkimukset osoittavat, että työterveyshuollon toteuttamat ryhmäinterventiot ovat tehokkaita menetelmiä vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn, niitä toteutetaan vain harvoin.

– Osasyynä tilanteeseen voi olla Kelan korvauskäytäntö, joka ei tällä hetkellä tue ryhmäinterventioita. Korvauskäytäntöä olisi syytä joustavoittaa siten, että myös ryhmämuotoisia interventioita voidaan toteuttaa osana työterveyshuollon korvattavaa toimintaa. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa tulee kehittää ja sen painoarvoa lisätä, Leino korostaa.

Henkilöasiakkaat ovat tyytyväisiä, organisaatioasiakastyytyväisyyttä tulisi mitata paremmin

Alle puolet kyselyyn vastanneista työterveysyksiköistä oli mitannut organisaatioasiakastyytyväisyyttä, ja noin puolet henkilöasiakastyytyväisyyttä. Työterveyshuollon toimintaan kokonaisuutena erittäin tyytyväisten osuus on pienempi organisaatioasiakkailla kuin henkilöasiakkailla. 70 % työterveysyksiköistä ilmoitti, että henkilöasiakkaista erittäin tyytyväisiä työterveyshuollon toimintaan kokonaisuudessaan oli yli puolet kyselyyn vastanneista.

– Työterveysyksiköiden pitäisi lisätä työpaikkaan kohdistuvaa toimintaa ja yhteistyötä sekä mitata organisaatioasiakastyytyväisyyttä nykyistä aktiivisemmin, erityisasiantuntija Susanna Syynimaa Työterveyslaitoksesta toteaa.

Työterveyslaitos haluaa omalta osaltaan kannustaa työterveysyksiköitä parantamaan toimintansa laatua ja myöntää vuosittain työterveyshuollon laatupalkinnon. Vuoden 2018 laatupalkinnon voittaja julkistetaan Työterveyspäivillä 11.9. klo 14.30.

Lisätietoja:

Ylilääkäri, Työterveyshuollon laatuverkoston puheenjohtaja Timo Leino, Työterveyslaitos, p. 043 825 1894

Erityisasiantuntija Susanna Syynimaa, Työterveyslaitos, p. 030 474 2250

Työterveyshuollon laatukysely ja laatutasoluokitus 2018 -raportti

Näkökulma työterveyshuollon kehittämiseen

Työterveyshuollon Laatuportaali


TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA -KYSELY

Työterveyshuolto Suomessa -kysely on kattava työkalusi työterveyshuollon laadun arviointiin ja seurantaan! Kyselyn toteuttamisesta vastaa Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

LAATUPORTAALIN LAATUVERKOSTO JA PRO -LIITTYMÄ

Maksullisen PRO-liittymän avulla jäsenet voivat kehittää toimintaansa vertaamalla sitä muiden työterveysyksiköiden toimintaan! Saat PRO-liittymän käyttöösi liittymällä valtakunnalliseen laatuverkostoon.

TYÖTERVEYDEKSI.FI

Työterveydeksi.fi:n kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti.

Haluatko olla mukana Laatuportaalin kehittämisessä?

Tällä hetkellä kehittämisessä mukana:

 • Attendo
 • Diacor
 • Doctagon
 • Helsingin kaupungin työterveyskeskus
 • Jyväskylän
  Työterveys ry
 • Kallaveden
  Työterveys
 • Keskon
  työterveyshuolto
 • Lappeenrannan
  työterveys ry
 • Linnan
  Klinikka
 • Lääkärikeskus
  Aava Oy
 • Medinari Oy
 • Mehiläinen
 • Nordea
  Työterveys
 • Nurmijärven työterveys
 • Oulun
  Työterveys
 • Rovaniemen
  kaupungin
  työterveys-
  liikelaitos
 • Rovaniemen
  Työterveys ry
 • Suomen
  Työterveys ry
 • Terveystalo
 • Vaasan Aluetyöterveys
 • TyöSyke Oy
Tietoa Työterveyslaitoksesta

Työterveyslaitos on työn ja hyvinvoinnin välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, työhyvinvoinnista sekä työturvallisuudesta.
Tutustu palveluihimme tarkemmin!

Työterveyslaitos

Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Puhelin: 030 4741 (vaihde)
www.ttl.fi